Salgs og leveransebetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Fast Food

Service Norge AS (Selger)

1. Innledning og forrang

Disse salgs- og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i

den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.

Alle tilbud, salg og leveranser fra Fast Food Service Norge AS (heretter «FFS»)

reguleres av disse betingelsene med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne

generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre FFS skriftlig

har godkjent disse. Kjøperens eventuelle innkjøpsvilkår vil ikke bli stilltiende vedtatt

av FFS.

2. Tilbud og ordrebekreftelse

FFSs tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres av kjøper innen angitt frist. Muntlige

tilbud fra FFSs representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av FFS,

f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Tilbud gis med forbehold om at priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser,

fraktrater mv. ikke vesentlig endres i tiden frem til levering skjer. Dersom slike

endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har FFS rett til å justere

kjøpesummen i den aktuelle avtale tilsvarende. Alle vilkårene i et tilbud er kalkulert

på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om

endringer i vilkårene dersom volumet endres.

FFS vil normalt sende en ordrebekreftelse som bekrefter inngått avtale. Dersom kjøper

mener ordrebekreftelsen inneholder feil, må innsigelser fremmes straks og senest

innen 2 dager etter mottak av denne. Dersom kjøper ikke fremsetter innsigelser innen

fristen, aksepterer kjøper at bindende avtale er inngått på de vilkår som fremgår av

ordrebekreftelsen.

3. Transport

Transport skjer for kjøpers regning og risiko. FFS tar ikke ansvar for skader som har

oppstått under transport

4. Betalingsbetingelser

FFS standard betalingsbetingelser er netto 15 dager fra fakturadato dersom ikke annet

er avtalt. Dersom betalingsfristen overskrides, har FFS krav på lovens

forsinkelsesrente av det utestående beløp.

Betaler ikke kjøper til avtalt tid, kan FFS innstille oppfyllelsen av sine

avtaleforpliktelser inntil betaling skjer. Dette fritar ikke kjøper fra plikten til å foreta

betaling, herunder betale lovens forsinkelsesrente.

Dersom kjøper ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, kan FFS ved skriftlig varsel

til kjøper heve avtalen. FFS kan i tillegg kreve erstatning av kjøper for lidt tap. Slik

erstatning kan likevel ikke overstige avtalt kjøpesum (inkl mva) for den aktuelle

leveransen.

5. Sikkerhet for kjøpesummen

FFS har salgspant i leverte produkter til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg

av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.

Kjøper er før levering forpliktet til å stille ytterligere sikkerhet for riktig betaling, hvis

FFS forlanger det.

6. Kjøpers reklamasjonsplikt

Kjøper skal reklamere skriftlig til FFS over mangler ved de leverte produkter uten

ugrunnet opphold og senest innen 15 arbeidsdager etter at mangelen ble oppdaget eller

burde vært oppdaget. Dette gjelder også ved transportskader. Dersom kjøper ikke

reklamerer skriftlig innen nevnte frist, taper kjøper enhver rett til å fremsette krav

basert på de aktuelle mangler.

Kjøper taper under enhver omstendighet rett til å fremsette krav basert på mangler ved

leverte produkter dersom kjøper ikke reklamerer skriftlig til FFS innen to år etter

levering. Denne absolutte reklamasjonsfristen på to år gjelder likevel ikke dersom FFS

ved garanti i den aktuelle avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

7. FFSs ansvar for mangler

FFS er forpliktet til å avhjelpe mangler som forelå på leveringstidspunktet og som

kjøper reklamerer over innen de frister som følger av punkt 6). FFS avgjør om avhjelp

skal skje i form av utbedring eller omlevering.

Kjøpers rett til avhjelp forutsetter at kjøper fremlegger gyldig kjøpsbevis som viser at

reklamasjonsfrister og eventuelle garantifrister er overholdt.

Kjøpers rett til avhjelp forutsetter videre at brukeren av det aktuelle produktet har fulgt

alle instruksjoner i bruksanvisning nøye og har unngått handlinger eller bruksmåter

som er beskrevet som ikke tilrådelig, eller som det i bruksanvisning advares mot. FFSs

plikt til å avhjelpe gjelder således ikke dersom en feil eller skade er forårsaket av

uriktig bruk og / eller dårlig vedlikehold, eller dersom endringer / reparasjoner er gjort

på produktet av personer som ikke er autorisert av FFS. Plikten til å avhjelpe gjelder

heller ikke produkter eller produktdeler som slites naturlig eller som ellers kan

betraktes som forbruksdeler. Dersom kjøper har reklamert over mangler og det viser

seg ikke å foreligge noen mangel som FFS er ansvarlig for, har FFS rett til

kompensasjon fra kjøper for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført FFS.

FFS har intet ansvar for mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av dette punkt.

FFS er således under ingen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap som

mangelen måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske

konsekvenstap.

8. Leveringshindringer / force majeure

FFS er uten ansvar for manglende oppfyllelse av avtalte forpliktelser i den utstrekning

avtalt oppfyllelse hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres av forhold utenfor FFSs

kontroll. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, terrorhandlinger, rekvirering,

beslagleggelse, vesentlige endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud,

arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler,

brann og fabrikkuhell samt mangler ved leveranse fra underleverandør, eller

forsinkelser av slike leveranser, som følge av omstendigheter omhandlet i dette

avsnitt.

Dersom FFSs oppfyllelse av avtalte forpliktelser hindres eller i urimelig grad

vanskeliggjøres i mer enn 90 dager som følge av forhold omtalt i forrige avsnitt, kan

hver av partene heve avtalen for så vidt gjelder den / de berørte leveranse(r).

Så fremt FFS ønsker å påberope noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må

FFS uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig om dette.

9. Tvister. Lovvalg

Enhver tvist mellom kjøper og FFS knyttet til disse salgs- og leveringsbetingelser,

herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I

den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i

henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling.

Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom partene ikke blir

enige, av Generalsekretæren i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling

ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med

Asker og Bærum tingrett som verneting.

 

 

Disse salgs og leveransebetingelser er sist oppdatert: 27.02.2019